• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Spis treści:

1. Definicje pojęć

2. Postanowienia ogólne

3. Techniczne warunki korzystania z serwisu

4. Składanie i realizacja zamówienia

5. Ceny towarów i formy płatności

6. Koszty i termin dostawy

7. Reklamacje dotyczące towarów

8. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu internetowego

9. Zwroty

10. Pozostałe zasady korzystania ze sklepu internetowego

11. RODO

12. Postanowienia końcowe

13. Wejście w życie Regulaminu

I. DEFINICJE POJĘĆ

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.).

4. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.

5. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem vidacareplus.pl, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.

6. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności narzędzia do aktywizacji osób z demencją, środki, urządzenia oraz pomoce do leczenia i profilaktyki przeciwodleżynowej, materace przeciwodleżynowe.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.).

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.).

10. Właściciel Sklepu – Anna Kramarz-Sańpruch prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Samarytanin Profesjonalna Opieka Domowa Anna Kramarz-Sańpruch, ul. Nowy Świat 15/L3, 25-522 Kielce, NIP: 9591877425; Regon: 061383545.

11. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem vidacareplus.pl prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.

2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady składania Zamówień w ramach Sklepu,

b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi oraz

c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Właściciel Sklepu udostępnia Klientowi Regulamin nieodpłatnie przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

  • posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows, Android, Mac OS.
  • zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies oraz
  • posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

2. Klient może składać zamówienia na poszczególne Towary pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:

a) dla Towaru pod postacią e-booka – program obsługujący format pliku PDF., pub., lub mobi.

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową vidacareplus.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.

2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.

3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),

b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),

c) numeru telefonu oraz

d) adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.

4. W procesie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest także dokonać wyboru formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.

5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno ich rodzaju i liczby (ilości), jak również formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.

6. Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.

7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.

8. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:

a) przedmiot Umowy Sprzedaży,

b) jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary,

c) koszt dostawy,

d) wybraną metodę płatności,

e) oczekiwany czas dostawy.

9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

10. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 10 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

12. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla niego indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.

13. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.

14. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 13 powyżej.

15. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.

16. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

17. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Towary osobom trzecim.

18. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy. Koszt dostawy ponosi Klient w całości, za wyjątkiem sytuacji, w której łączna cena zamówionych Towarów przekracza kwotę 450 zł, ponieważ wówczas koszty dostawy ponosi Właściciel Sklepu.

V. CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.

2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;
  • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu PayU – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu.
  • płatność przy odbiorze - płatne przedstawicielowi firmy kurierskiej, który dostarcza Zamówienie.

Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji papierowej wedle wyboru Klienta.

VI. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

1.Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Polski i realizowana jest za pośrednictwem serwisu furgonetka.pl, będącego brokerem usług kurierskich.

2. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia.

3. W przypadku produktów elektronicznych dostawa realizowana jest poprzez wiadomość e-mail niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty za zamówienie.

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.

2. Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru lub Usługi zakupionych przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Sklepu na adres e-mail: kontakt@vidacare.pl

4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.

5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.

2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: kontakt@vidacare.pl

3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej, Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.

4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

IX. ZWROTY

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, lub w przypadku nabycia Usługi – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: ul. Nowy Świat 15/L3, 25-522 Kielce lub za pomocą adresu e-mail kontakt@vidacare.pl. Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku:

a) świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,

b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz dostarczania prasy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

5. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres: Samarytanin Profesjonalna Opieka Domowa Anna Kramarz-Sańpruch, ul. Nowy Świat 15/L3, 25-522 Kielce,

6. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.

7. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

8. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi najpierw.

9. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.

X. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,

c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,

e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

XI. RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Anna Kramarz-Sańpruch prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Samarytanin Profesjonalna Opieka Domowa Anna Kramarz-Sańpruch z siedzibą w Kielcach przy ul. Nowy Świat 15/L3, 25-522 Kielce, NIP: 959-187-74-25.

2. Cele i czas przetwarzania:

Dane będziemy przetwarzać w celu:

- Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w stosunku do stron umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w stosunku do osób dedykowanych do realizacji umowy, przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
- Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
- Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
- Archiwizowania dokumentów w tym dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie dokumentów, których okres przechowywania jest regulowany przepisami prawa; art. 6 ust. 1 lit f RODO - w zakresie danych przechowywanych przez okresy niezbędne dla dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, a w przypadku konieczności przechowywania dokumentów narzuconej przez przepisy prawa - przez okresy wskazane przepisami prawa;

- Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.

- Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

- Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inna podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji.
- Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków - w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez Beck działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia sprawy z wykorzystaniem formularza, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności, chyba że zostanie wniesiony sprzeciwu co do przetwarzania.

3. Odbiorcy danych:

Dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
- podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
- bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
- podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, w tym IT.

4. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych:

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jak również podejmujemy działania remarketingowe.

6. Przetwarzanie danych osób dedykowanych do realizacji umowy:

W przypadku danych osób dedykowanych do realizacji umowy administrator informuje, iż dane te pozyskał od strony z którą zawarł umowę, tj. od klienta lub kontrahenta. Dane te mogą obejmować: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko, dane firmy z którą osoba dedykowana do wykonania umowy współpracuje.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.).

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

XIII. WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02. 2018 r.