WYSYŁKA DO 48 H • DARMOWA DOSTAWA OD 250 ZŁ • KONTAKT@VIDACARE.PL

Szukaj

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu pt. „Najlepsza rada dla opiekuna osoby chorej na Alzheimera„

§ 1. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem Konkursu pt. „Najlepsza rada dla opiekuna osoby chorej na Alzheimera” (zwanego dalej Konkursem) jest Anna Kramarz-Sańpruch prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Samarytanin Profesjonalna Opieka Domowa Anna Kramarz-Sańpruch z siedzibą w Kielcach przy ul. Nowy Świat 15/L3, 25-522 Kielce, NIP: 959-187-74-25 (zwana dalej Organizatorem).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. Czynności związane z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem

3. Konkursu należą do obowiązków Organizatora.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

5. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

6. Konkurs jest prowadzony na stronie zarządzanej przez Organizatora: https://www.facebook.com/vidacareedu/ (zwanej dalej Fanpage).

7. Konkurs zostanie przeprowadzony w czasie od 23.09.20 godz. 10:30 do 25.09.2019 godz. 23:59. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 2. Warunki udziału w konkursie:

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dn. 23.04.1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników Organizatora.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie: musisz posiadać zweryfikowane konto na Facebooku, w komentarzu pod postem dot. Konkursu wystarczy, że napiszesz najlepszą radę dla opiekuna osoby chorej na Alzheimera.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony ze strony Facebooka.

§ 3. Nagrody:

1. Nagrodą w Konkursie jest książka Flavio Pagano "To nadal ja".

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. Zasady rozstrzygnięcia konkursu i przyznania Nagrody:

1. Organizator ze wszystkim komentarzy zamieszczonych pod postem o Konkursie na Fanpage’u w czasie określonym w § 1 ust. 6 niniejszego Regulaminu, po zakończeniu Konkursu wybiera jedną z odpowiedzi i nagradza jej autora

2. .Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku. Jednocześnie wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Fanpage’u Organizatora.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu i powiadomienie Zwycięzcy o wygranej nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

4. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.W celu przekazania Nagrody, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 5, nagroda nie zostanie wysłana.Organizatorowi przysługuje prawo do wskazania danych Zwycięzcy na Fanpage’u Organizatora.

6. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych na Facebooku, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne:

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu w formie pisemnej mogą być zgłaszane na adres Organizatora (adres wskazany w § 1 w ust. 1 Regulaminu) w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagrody.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. W reklamacji powinno znaleźć się: imię, nazwisko oraz adres Uczestnika, a także dokładny opis i podanie przyczyny reklamacji.

4. Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5. W przypadku podjęcia decyzji przez Organizatora, decyzja ta jest ostateczna i wiążąca.

6. Powiadomienie Uczestnika Konkursu o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji nastąpi w terminie 7 dni od dnia jej rozpatrzenia.

§ 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Kramarz-Sańpruch prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Samarytanin Profesjonalna Opieka Domowa Anna Kramarz-Sańpruch z siedzibą w Kielcach przy ul. Nowy Świat 15/L3, 25-522 Kielce, NIP: 959-187-74-25.

2. Z administratorem danych można kontaktować się:pod adresem korespondencyjnym: ul. Nowy Świat 15/L3, 25-522 Kielce;pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@samarytanin.pl.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w następujący sposób:listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;telefonicznie: (22) 531 03 00.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

5. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w Konkursie.

6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm. (dalej RODO) ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora.

7. Administrator może przekazywać Pani/Pana dane podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji zadań i usług na rzecz administratora.Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich. Jednak w przypadku przekazania danych osobowych do państw trzecich wówczas nastąpi to z zachowaniem określonych środków (tj. na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wydanej przez Komisję UE lub na podstawie stosownych gwarancji, art. 44 i nast. RODO).

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji niniejszego Konkursu, do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku obrony przed Pana/Pani roszczeniami maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, standardowo do 6 lat. Nie będzie podlegać Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

§ 7. Postanowienia końcowe:

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.

4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Organizator jest uprawniony do wykluczenia go z udziału w Konkursie.

5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj